นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
" รู้เรียน รู้เล่น รู้เวลา รู้หน้าที่ มีีวินัย ใฝ่เรียนรู้ นำประชาธิปไตย "
Comments