วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       วิสัยทัศน์

                            โรงเรียนบ้านน้ำมี จะพัฒนานักเรียน คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

                                                                                    พันธกิจ

                                            1.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน

                                            2.  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

                                            3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอ

                                            4.  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

                                            5.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

Comments